Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorafgaand

De Jacht Heverlee bvba: Naamsesteenweg 581 3001 Heverlee , maatschappelijke zetel: Molenbergstraat 20 3128 Baal
met BTW nummer: BE 0682.966.607
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst, offerte of bestelling ondertekent. Elke bestelling/offerte/overeenkomst impliceert de aanvaarding door de klant van de algemene verkoopsvoorwaarden en sluit elke andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden uit.

Offertes -Overeenkomsten – Reservaties - Voorschotten

Offertes zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik De Jacht Heverlee bvba binden. Ook de prijzen van de aangeboden formules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken.
Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant opgegeven aantallen (richtaantal).
Pas na betaling van het voorschotfactuur noteert De Jacht Heverlee de reservatie als zijnde definitief. Dit voorschot bedraagt € 500 (groepen kleiner dan 50 personen) of € 1000(groepen 50 personen of meer). Door het betalen van dit voorschot gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. De afspraken die gemaakt worden na betalen van het voorschot, hetzij per mail, hetzij door het ondertekenen van een offerte, zijn bindend. De keuze van de formule en de eventuele menukeuze kan nog aangepast worden tot 1 maand voor het event.
De overeenkomst kan slechts beëindigd worden conform punt “Annulatie” van deze algemene voorwaarden.

Prijs

Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant opgegeven aantallen(personen). Ten laatste 14 dagen voor het event dient u de definitieve aantallen schriftelijk door te geven. Zoniet wordt het aantal uit de offerte als definitief beschouwd. U kan dit aantal via mail doorsturen, maar het aantal wordt enkel als aanvaard beschouwd als De Jacht Heverlee bvba de ontvangst van de mail heeft bevestigd.
Een minimum van 20 personen aan volwassenentarief is noodzakelijk en zal steeds in rekening gebracht worden. In de maanden mei en december is omwille van de drukte een minimum van 25 personen aan volwassenentarief vereist en zal steeds in rekening gebracht worden.
Bij evenementen gepland op minder dan 14 dagen vooraf beschouwen wij het aantal van de offerte als definitief aantal.
Aantallen worden aangerekend zoals contractueel vastgelegd of ten laatste 14 dagen op voorhand schriftelijk worden doorgegeven. Indien op het event minder aanwezigen zijn dan door de klant opgegeven, behoudt De Jacht Heverlee bvba zich het recht voor een kost aan te rekenen in functie van de geleden schade. Indien er op het event een hoger aantal aanwezigen zijn dan opgegeven door de klant, zullen deze extra aangerekend worden aan het in de offerte/overeenkomst bepaalde tarief.

Overmacht

Alle feiten van overmacht, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ongevallen, stakingen, lock-outs, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, niet verschijnen van 1/2de van de noodzakelijke werknemers, het niet nakomen van diensten van leveranciers, ontlasten De Jacht Heverlee bvba van iedere verantwoordelijkheid. In dit geval behoudt De Jacht Heverlee bvba zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat De Jacht Heverlee bvba enige terugbetaling moet doen.
Wanneer De Jacht Heverlee bvba geconfronteerd wordt met een overmacht situatie dan stelt zij de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, waarna De Jacht Heverlee bvba niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet nakomen van haar verbintenissen.

Annulatie

Annulaties kunnen enkel schriftelijk en aangetekend gebeuren gericht naar de maatschappelijke zetel van De Jacht Heverlee bvba. Annuleren zonder kosten kan tot minimum 12 weken voor het event. Voor annulaties die ons later bereiken, wordt het voorschot ingehouden als schadevergoeding. Annuleren kan tot ten laatste 14 dagen voor het event. Indien annulatie in de laatste 14 dagen voor het event zal het volledige offerte bedrag dienen betaald te worden.
Indien de klant niet komt opdagen op het voorziene event, zal het volledige offerte bedrag dienen betaald te worden.

Facturatie

Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar.
Voor iedere vertraging in de betaling zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn, van rechtswege, door het eenvoudig feit van de vertraging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
Ingeval van niet-betaling op de gestelde of overeengekomen vervaldag van het verschuldigd bedrag, zal het gefactureerde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum van 60 EUR.
Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij De Jacht  toekomen binnen de zeven dagen nadat de dienst is voltooid. In geval van gedeeltelijke betwisting van de rekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden.

Veroorzaakte Schade

Alle schade aangericht door de klant of zijn genodigden aan goederen behorende tot De Jacht Heverlee bvba, wordt volgens opgave van het management door de klant aanvaard en vergoed zonder discussie.
Betreffende het parkeren van voertuigen op de parking wordt overeengekomen dat De Jacht Heverlee bvba ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak dan ook, zoals o.a. schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voorwerpen die zich in het voertuig bevinden, eventueel lichamelijke letsels aan klanten of derden dewelke zouden zijn teweeggebracht op deze plaatsen. De parking wordt gedeeld met de klanten van Brasserie 500 en bevindt zich op Naamsesteenweg 500, 3001 Heverlee.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw materialen tijdens het event.

Rechtbanken

Partijen erkennen uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven om te oordelen in alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen De Jacht Heverlee bvba en de klant, steeds met toepassing van het Belgische recht.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN v5

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x